> Organització

Direcció

Des de febrer de 2018, la direcció del DUOT és la següent:

 • Director: Julián Galindo
 • Subdirector: Carles Crosas
 • Secretari acadèmic: Jordi Franquesa
 • Han estat Directors del DUOT:
 • Manuel Ribas, Manuel de Solà-Morales, Antoni Font, Joan Busquets, Joaquim Sabaté, Miquel Domingo, Miquel Corominas, Carles Llop, Estanislao Roca.

Junta

La Junta del Departament és l’òrgan col·legiat que es reuneix regularment al llarg de l’any per prendre les decisions sobre les directrius de la política docent, de recerca i de funcionament del DUOT. Està composada per:

Membres nats:

 • Director: Julián Galindo
 • Subdirector: Carles Crosas
 • Secretari acadèmic: Jordi Franquesa
 • Cap de la secció de Grau i Màster Habilitat ETSAB: Maria Rubert
 • Cap de la secció de Grau i Màster Habilitat ETSAV: Isabel Castiñeira
 • Coordinador de la Línia d'Urbanisme del MBArch: Vacant
 • Coordinador del Màster Oficial de Paisatge: Enric Batlle
 • Coordinador del programa de Doctorat: José Luís Oyón
 • El/la catedràtic/a d'universitat més antic: Joaquim Sabaté

Membres electius:

 • Representant del personal docent i investigador doctor: Vacant
 • Representant del personal docent i investigador no funcionari i no doctor: Daniel Navas
 • Representant del personal d’administració i serveis: Marta Sogas
 • Representant dels estudiants de grau i màster: Mar Castarlenas

Consell

El Consell de Departament és el màxim òrgan col·legiat del DUOT. Es reuneix un cop l’any per fer balanç del funcionament del Departament i fixar les directrius de futur. El Consell de Departament es composa de la següent manera:

Membres nats:

 • Director: Julián Galindo
 • Subdirector: Carles Crosas
 • Secretari acadèmic: Jordi Franquesa
 • Cap de la secció de Grau i Màster Habilitat ETSAB: Maria Rubert
 • Cap de la secció de Grau i Màster Habilitat ETSAV: Isabel Castiñeira
 • Coordinador de la Línia d'Urbanisme del MBArch: Vacant
 • Coordinador del Màster Oficial de Paisatge: Enric Batlle
 • Coordinador del programa de Doctorat: José Luís Oyón
 • Personal docent i investigador doctor (restant): Miquel Corominas, Eulàlia Gómez, Carles Llop, Angel Martín, Joan Moreno, José Luís Oyón, Josep Parcerisa, Francesc Peremiquel, Estanislao Roca, Joaquin Sabate, Ferran Sagarra.

Membres electius:

 • Representants del personal docent i investigador no doctor: Daniel Navas, Jordi Bellmunt, Sebastià Andreu Jornet, Francisco Daniel Mòdol, Manuel Ruisánchez, Joan Solà i Catalina Salvà.
 • Representant del personal d’administració i serveis: Marta Sogas
 • Representant dels estudiants de grau i màster: Kerman Arranz, Mar Castarlenas

Seccions

El DUOT s’organitza en seccions departamentals formades pel conjunt de professors encarregats de coordinar la docència i la recerca del Departament.
El DUOT té dues seccions departamentals bàsiques, que corresponen als ensenyaments de grau dins la carrera d’Arquitectura en les Escoles de Barcelona ETSAB i del Vallés Oriental ETSAV .

Personal d'Administració i Serveis

El DUOT compta amb dues persones dedicades a l’administració del Departament:

 • Marta Sogas (ETSAB)
 • Marta Vergés (ETSAV)

Becaris

El Departament compta amb nombrosos becaris, d’una banda, els becaris de grau i de l’altra, els becaris de recerca.
Els becaris de grau són estudiants que estan cursant els estudis d’arquitectura i col·laboren en tasques relacionades amb les activitats docents del Departament, especialment en l’elaboració de material docent.
Els becaris de recerca són titulats que estan cursant el programa de Doctorat del DUOT i que participen en projectes d’investigació del Departament.