> Organització

Direcció

Des de gener de 2015, la direcció del DUOT és la següent:

 • Director: Estanislao Roca
 • Subdirector: Enric Serra
 • Adjunt Direcció: Miquel Corominas
 • Secretari acadèmic: Ferran Sagarra
 • Han estat Directors del DUOT:
 • Manuel Ribas, Manuel de Solà-Morales, Antoni Font, Joan Busquets, Joaquim Sabaté, Miquel Domingo, Miquel Corominas, Carles Llop.

Junta

La Junta del Departament és l’òrgan col·legiat que es reuneix regularment al llarg de l’any per prendre les decisions sobre les directrius de la política docent, de recerca i de funcionament del DUOT. Està composada per:

Membres nats:

 • Director: Estanislao Roca
 • Subdirector: Enric Serra
 • Adjunt Direcció: Miquel Corominas
 • Secretari acadèmic: Ferran Sagarra
 • Cap de la secció / responsable docent ETSAB: Maria Rubert
 • Cap de la secció / responsable docent Vallès: Isabel Castiñeira
 • Cap de la secció / responsable docent Màster/Doctorat: Joaquim Sabaté
 • Cap de la secció / responsable docent Paisatge: Jordi Bellmunt

Membres electius:

 • Representant del personal docent i investigador doctor: Julián Galindo
 • Representant del personal docent i investigador no funcionari i no doctor: Daniel Navas
 • Representant del personal d’administració i serveis: Marta Sogas
 • Representant dels estudiants de grau i màster: César López Rodríguez

Consell

El Consell de Departament és el màxim òrgan col·legiat del DUOT. Es reuneix un cop l’any per fer balanç del funcionament del Departament i fixar les directrius de futur. El Consell de Departament es composa de la següent manera:

Membres nats:

 • Director: Estanislao Roca
 • Subdirector: Enric Serra
 • Adjunt Direcció: Miquel Corominas
 • Secretari acadèmic: Ferran Sagarra
 • Cap de la secció / responsable docent ETSAB: Maria Rubert
 • Cap de la secció / responsable docent Vallès: Isabel Castiñeira
 • Cap de la secció / responsable docent Màster/Doctorat: Joaquim Sabaté
 • Cap de la secció / responsable docent Paisatge: Jordi Bellmunt
 • Personal docent i investigador doctor (restant): Enric Batlle, Carles Crosas, Javier Eizaguirre, Jordi Franquesa, Julian Galindo, Carles Llop, Angel Martín, Zaida Muxí, José Luís Oyón, Josep Parcerissa, Francesc Peremiquel.

Membres electius:

 • Representants del personal docent i investigador no doctor: Daniel Navas, Jordi Bellmunt, Sebastià Andreu Jornet, Francisco Daniel Mòdol, Manuel Ruisánchez, Joan Solà i Catalina Salvà.
 • Representant del personal d’administració i serveis: Marta Sogas
 • Representant dels estudiants de grau i màster: César López Rodríguez

Seccions

El DUOT s’organitza en seccions departamentals formades pel conjunt de professors encarregats de coordinar la docència i la recerca del Departament.
El DUOT té tres seccions departamentals bàsiques, que corresponen als ensenyaments de grau dins la carrera d’Arquitectura en les diverses Escoles: una a Barcelona ETSAB i una a el Vallés Oriental ETSAV .
A més, el DUOT té dues seccions transversals, a les quals pertanyen professors de les tres seccions bàsiques. Es tracta de les seccions de Doctorat i de Paisatge.

Personal d'Administració i Serveis

El DUOT compta amb tres persones dedicades a l’administració del Departament:

 • Marta Sogas (ETSAB)
 • Marta Vergés (ETSAV)

Becaris

El Departament compta amb nombrosos becaris, d’una banda, els becaris de grau i de l’altra, els becaris de recerca.
Els becaris de grau són estudiants que estan cursant els estudis d’arquitectura i col·laboren en tasques relacionades amb les activitats docents del Departament, especialment en l’elaboració de material docent.
Els becaris de recerca són titulats que estan cursant el programa de Doctorat del DUOT i que participen en projectes d’investigació del Departament.