> Publicacions

Al llarg dels seus quaranta anys d’existència, el Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori com a centre acadèmic i molts dels seus professors a títol individual han contribuït a ampliar i difondre els coneixements en el camp de la urbanística a través de nombroses publicacions. La revista UR, entre 1985 i 1992, va promoure i fer-se ressò d’alguns dels debats disciplinars més punyents d’aquell període. La “col·lecció groga” de la UPC inclou publicacions d’algunes de les tesis doctorals més rellevants del Departament, que han esdevingut llibres de referència per a l’ensenyament de la urbanística en el DUOT. Edicions UPC ha publicat també nombrosos llibres de professors del DUOT resultat de les seves recerques i activitats docents. En aquest apartat es ressenyen les publicacions més destacades que han sorgit de l’activitat del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori.

Les diferents publicacions del DUOT son les següents:

- Col·lecció Groga UPC

- Revista UR

- Edicions UPC

- Quaderns de Recerca en Urbanisme

- Publicacions derivades dels màsters

- Revista IDENTITIES

- Altres edicions del professorat

- Vitrina del DUOT