> Màsters i Postgraus professionals

Màster de Projectació Urbanística | Màster d'Arquitectura del Paisatge i Biennal Europea del Paisatge |
Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial
| Postgrau d'Arquitectura i Urbanisme de Muntanya
 

Des de 1981, el DUOT ha impartit cinc programes de Màster. Actualment n´imparteix tres: des de 1988 el Màster d´Arquitectura del Paisatge, des de 1994 el Màster en Projectació Urbanística i des de 2004 el Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial.

Desde 2004 s´imparteix el Màster Europeu d´Urbanisme, conjuntament amb les universitats TU Delft, IUAV de Venècia i KU Leuven.


Màster de Projectació Urbanística

El camp de l'urbanisme no pot ser aliè a les ràpides transformacions de les nostres societats en la nova era de la informació. La complexitat creixent dels fenòmens urbans i de les seves interaccions, l'impacte de les noves tecnologies de comunicació en la relació entre ciutat i territori, el paper cada vegada més rellevant a escala internacional de les grans metròpolis, obliguen a l'urbanista a desenvolupar els mètodes i instruments d'intervenció més adequats per actuar en aquest context.

Quatre rellevants Universitats europees (UPC, TU Delft, KU Leuven i IUAV Venice) van dissenyar al 2005 un primer “European Postgraduate Masters Programme in Urbanism: Strategies and Design for Cities”, al que es va integrar aquest Màster en Projectació Urbanística (MPU) que venia funcionant des de finals dels vuitanta.
http://www.emurbanism.eu/

El programa del MPU afronta els reptes de l'Urbanisme contemporani. Atén al desenvolupament de noves eines de disseny per a una intervenció crítica en contextos diversos. Els tallers constitueixen el nucli de la titulació i els estudiants que aspirin a tenir a més el títol europeu hauran de cursar almenys un dels semestres a una altra universitat diferent de la UPC. La titulació al llarg de quatre semestres constituirà una plataforma internacional per al debat urbà. A més, la xarxa d'universitats europees mantindrà col·laboracions estretes en el camp de la investigació i la docència amb altres universitats americanes, africanes i asiàtiques.

El Màster s'estructura en tres mòduls, que corresponen als tres camps d'acció de la intervenció urbanística:

Projectar la Ciutat, dedicat al planejament,
Projectar el Lloc, dedicat a la concepció de projectes urbans,
Projectar el Territori, dedicat a l'ordenació territorial.

Les assignatures del Màster són de cinc tipus diferents. Els tallers aborden exercicis d'anàlisis i propostes de projectació sobre casos urbanístics reals i actuals. Les assignatures teòriques exposen discussions conceptuals i reflexions sobre l'evolució recent de la ciutat i el territori, i els mecanismes d'intervenció urbanística. Les assignatures metodològiques estan orientades a fomentar el domini de l'aplicació d'una tècnica o instrument a partir de l'anàlisi de diversos plànols i altres figures de projectació. Els seminaris tracten tòpics d'actualitat i, per tant, conjunturals, però amb una transcendència més enllà del que és local i concret, de manera que conviden a la reflexió teòrica. Els cursos d'especialització són assignatures que aborden qüestions pràctiques com l'ordenació del sòl, sistemes de mobilitat, gestió ambiental, etc. La distribució aproximada dels crèdits segons el tipus d'assignatures és la següent: la meitat dels crèdits per als tallers, una quarta part per a les assignatures d'especialització i seminaris, i una altra quarta part per a les assignatures metodològiques i teòriques.

Els Tallers aborden exercicis d'anàlisis i propostes sobre casos urbanístics reals i actuals. Els temes proposats estaran clarament enfocats cap a la intervenció urbanística, no només en el seu disseny físic, sinó també en la seva construcció material, i en la dimensió temporal i de gestió d'aquest procés. Cadascun dels tres mòduls temàtics del Màster conté el seu propi taller, en el qual es proposa un exercici sobre un sector urbà, una estructura o sistema urbà o un àmbit territorial especialment adequat per integrar i aplicar les reflexions plantejades en les assignatures teòriques del mòdul.

Les assignatures teòriques exposen discussions conceptuals i reflexions sobre l'evolució recent de la ciutat i del territori, i de les formes d'intervenció urbanística. Es combina l'exposició de doctrines elaborades per la història i per la pròpia disciplina urbanística, amb l'exposició de qüestions més actuals. El contingut de les assignatures teòriques es vincula al camp de l'acció urbanística propi del mòdul del Màster del que formen part. Entre les assignatures teòriques es distingeixen aquelles centrades en l'objecte d'intervenció (el lloc, la ciutat i el territori, la seva estructura i les seves transformacions actuals) i aquelles altres centrades en els instruments i mètodes d'intervenció.

Les assignatures metodològiques estan dirigides a assegurar el domini de l'aplicació d'una tècnica o instrument, i a fomentar una certa discussió teòrica del mateix. Entre les assignatures metodològiques es distingeixen aquelles centrades en l'anàlisi dels diferents tipus de plans i instruments d'intervenció i aquelles que plantegen la discussió sobre els seus elements constitutius.

Els seminaris tracten de tòpics d'actualitat, i per tant conjunturals, però amb una transcendència més enllà del local i concret que convida a la reflexió teòrica. D'aquesta manera es tractarien qüestions per les quals la disciplina no té encara respostes completament construïdes. Els seminaris permeten la integració d'aproximacions i aportacions molt diferents. Els cursos d'especialització són assignatures en les quals preval el seu valor d'aplicació. S'aborden, entre unes altres, qüestions pràctiques com l'ordenació del sòl, l'administració d'urbanisme, les infraestructures i el transport, els serveis i els processos urbanització, la gestió mediambiental.


OBJECTIUS
El Màster de la UPC en Projectació Urbanística ha estat concebut per formar a tècnics altament qualificats en la realització de projectes urbanístics adaptats a un entorn urbà dinàmic i d'alta complexitat. El programa posa un èmfasi especial en la forma física de les intervencions, en relació amb la qual es consideren les altres dimensions de l'urbanisme (econòmica, social, tècnica...). Per això, els tallers basats en exercicis de projectació urbanística sobre casos reals, realitzats en estreta col·laboració amb les Administracions corresponents, constitueixen l'eix vertebrador del programa. Al voltant d'aquests tallers s'articulen les diferents assignatures, que aporten amplis coneixements teòrics i metodològics sobre els processos de transformacions urbanes i territorials. Així mateix, al llarg del Màster s'aborden els diferents camps d'acció de la intervenció urbanística, des de l'ordenació del territori fins a la concepció de projectes urbans, passant pel planejament urbà.

La presència en el Màster d'alumnes de diferents països afavoreix el treball en equips multiculturals, una condició cada vegada més usual en la realitat professional de l'urbanista.
És objectiu del Màster que els alumnes, en finalitzar el mateix, siguin capaços de:
Analitzar les problemàtiques urbanístiques dels espais urbans i territorials.

 • Dissenyar propostes d'ordenació, remodelació i urbanització d'aquests espais.
 • Integrar en la seva reflexió sobre les formes d'intervenció física les dimensions sociològiques, econòmiques, tècniques i de gestió de l'urbanisme.
 • Incorporar en els seus projectes les diferents escales que intervenen en la projectació urbanística.
 • Elaborar una reflexió personal i fonamentada sobre les principals problemàtiques dels diferents camps d'acció de la urbanística


Més enllà d'això, els objectius específics perseguits en aquest Màster són: (1) reflexionar críticament i incorporar les dinàmiques de la complexitat urbana dins d'un clar esquema conceptual; (2) incentivar la investigació a través del disseny, que permeti realçar visiblement la capacitat d'aquest mètode d'aproximació, així com oferir una tècnica innovadora (projecte com a productor de coneixement); (3) ser capaç d'iniciar un procés contextual i flexible de diàleg en el marc d'una negociació estratègica amb els diferents participants o afectats per la proposta de disseny, a fi d'aconseguir una millor comprensió del procés d'implementació; i (4) promoure una més àmplia perspectiva en relació a les conseqüències de les decisions i accions relatives a la conformació de la ciutat actual i futura.

Seguint aquesta estructura en mòduls, el programa del Màster en Projectació Urbanística és el següent:


MÒDUL PROJECTAR EL LLOC
Aquest mòdul es centra en el projecte urbà i en la investigació vinculada. Els objectius del programa són establir les relacions entre les noves peces de la ciutat contemporània, que es distingeixen freqüentment pel seu aïllament, fet que ha generat territoris periurbans on la disgregació és dominant, estudiar els aspectes compositius del projecte urbà, classificar segons patrons comuns els mètodes d'intervenció en les recents operacions de reforma urbana i analitzar els nous projectes residencials en base a aspectes com la centralitat, l'accessibilitat, les dotacions, els espais comunitaris, d'oci o de naturalesa.

Aquest mòdul consta de les assignatures següents:

 • Taller de projecte urbà.
 • Anàlisi i evolució de projectes.
 • La Reforma urbana.
 • Criteris Compositius en el Projecte de l'Espai Urbà..
 • Nous projectes Residencialst.
 • Projecte i Gestió de l'Espai Públic.

Responsable: Prof. Dr. Miquel Corominas Ayala


MÒDUL PROJECTAR LA CIUTAT
Aquest mòdul es centra en el planejament urbà i en la investigació vinculada i té a veure amb les característiques i problemes del sistema urbà europeu. L'estudi es combina amb cursos sobre Teoria de projecte urbà, paisatgisme i disseny de l'espai públic, la planificació del medi ambient i l'economia urbana. Les principals qüestions a tenir en compte seran la relació entre el medi ambient i la ciutat, la disposició dels fluxos de mobilitat (persones i mercaderies) en relació amb la distribució espacial de les activitats urbanes, el disseny de nous teixits residencials i productius a les ciutats compactes, millorar el patrimoni urbà i el paisatge o la millora de la distribució espacial dels valors de centralitat i instal·lacions públiques i privades. Barcelona o altres ciutats importants seran utilitzades per a estudis de casos concrets.

Aquest mòdul consta de les assignatures següents:

 • Taller de Projecte Urbà.
 • Estructura i Sistemes Urbans.
 • Teoria i Metodologia del Planejament Urbà.
 • Infraestructures i Ordenació Urbana.
 • Medi ambient i Ordenació Urbana.
 • Economia urbana i Finançament de l'Urbanisme.

Responsable: Prof. Dr. Antonio Font Arellano


MÒDUL PROJECTAR EL TERRITORI
Aquest mòdul es centra en el planejament i disseny regional i en la investigació vinculada i combina l'enfoc estratègic i el disseny físic, prestant especial atenció a les transformacions del territori. L'estudi es combina amb cursos sobre la teoria de la planificació regional, economia regional, ecologia del paisatge, mètodes i eines de disseny regionals. Els projectes es basen en la informació preparada prèviament, perquè els estudiants puguin ràpidament arribar a enfrontar-se amb el tema i treballar en les seves propostes en profunditat. Les principals qüestions a tenir en compte seran els escenaris d'acostament, els nous models i tècniques per afrontar el disseny territorial, l'ús dels recursos patrimonials per millorar el desenvolupament local, la importància de la morfologia del territori com a criteri principal de disseny, o com la mobilitat i les infraestructures han de dirigir-se a ajudar al desenvolupament regional amb consciència ambiental

Aquest mòdul consta de les assignatures següents:

 • Taller Projectar el Territori.
 • Els Territoris de la Ciutat Postindustrial.
 • Teoria de l'Ordenació del Territori.
 • Paisatges Culturals, Patrimoni i Projecte Territorial.
 • Experiències en l'Ordenació Territorial, Models, Instruments i Mètodes.
 • Sessions de Suport al Treball de Taller.

Responsable: Prof. Dr. Joaquín Sabaté Bel


MÒDUL SITUACIONS I ESCENARIS: SEMINARI D’INVESTIGACIÓ
Aquest quart mòdul del Màster de Projectació Urbanística constitueix l'elaboració d'un projecte o treball de recerca, eventualment com una primera etapa d’una tesis doctoral, pautat mitjançant un seminari d'investigació amb una clara orientació metodològica.

Responsables: Profs. Drs. Miquel Corominas Ayala, Antonio Font Arellano y Joaquim Sabaté Bel (Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori).


Màster d'Arquitectura del Paisatge i Biennal Europea del Paisatge

MÀSTER D’ARQUITECTURA DEL PAISATGE

Programa de Màster fundat en el curs 1982-1983, va ser el primer Màster de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), compleix en l'edició 2012-2013 el seu 30 aniversari. Es tracta d'un programa de Màster basat en un 'Design Studio', amb una càrrega de projecció de prop del 80%. El 20% restant es basa en accedir als coneixements a través de classes teòriques - conferències d'experts professionals, complementant el procés de disseny. És aquest punt que el diferencia de la resta de programes, on l'aprenentatge és teòric gairebé del tot. En conseqüència a la forma de docència, el sistema d'avaluació d'aprenentatge dels coneixements impartits, es fa de forma continuada i a través de la seva bona aplicació en el projecte pràctic. És un ferm candidat a ser Màster d'Excel·lència de la UPC a l'Estat Espanyol i té un gran renom entre els professionals del sector.


INTRODUCCIÓ
El Màster d'Arquitectura de Paisatge s'ofereix a partir d'aquest curs acadèmic 2012-2013, en format integrat a l'espai de formació Europeu. La concreció de la integració en tallers de sis setmanes i workshops internacionals, ens permet oferir una formació més flexible i adaptada a les necessitats de l'estudiant. Així mateix s'ha reforçat el caràcter internacional del programa, propiciant una major presència de docents estrangers per desenvolupar tallers oberts consolidant així una major diversitat de docents que sempre han estat la garantia de la qualitat del nostre màster. Proposem l'estudiant un rang obert d'opcions que proporcionen aproximacions projectuals concretes i temàtiques a la intervenció en el paisatge, en períodes lectius de diferent durada en la formació contínua de l'Arquitectura del Paisatge.


PRESENTACIÓ
El màster d'Arquitectura del Paisatge és un programa d'un any de durada full time (també realitzable a raves del seu Oferta Modular, amb una dedicació part time) que s'estructura en quatre tallers trimestrals (dos tallers simultanis per trimestre), un taller intensiu final internacional, dues workshop europeus de meitat de taller i el desenvolupament d'una proposta teòrica final. Els cursos es duen a terme quatre tardes per setmana, de dimarts a divendres. El programa tracta de posar èmfasi sobre qüestions projectuals i de manteniment en el medi urbà i en el territori que han sorgit recentment amb molta força en els nostres entorns. Proposa una temàtica que manté el compromís amb l'actualitat, amb la voluntat de continuar investigant sobre els tòpics del paisatge però, al mateix temps, l'exploració de temes emergents. L'enfocament dels projectes se centra en l'entorn mediterrani, abordant temes com la recuperació d'espais deteriorats, el projecte de les perifèries i dels espais intersticials de la ciutat i de les seves fronteres, la restauració dels ecosistemes, la gestió i el projecte dels
espais naturals, el projecte del jardí, el projecte de l'espai públic i del parc, l'espai turístic, la costa, la gestió dels espais de l'aigua, la vegetació i els seus processos, etc.
A Milà (Itàlia) s'imparteix una nova edició d'aquest màster en italià, amb possibilitat d'intercanvi.

OBJECTIUS
L'objectiu acadèmic respon a la sensibilització actual envers la temàtica paisatgística i la intervenció ambiental en què conflueixen disciplines diferents, algunes directament implicades amb els aspectes estètics i tècnics de la intervenció, com el paisatgisme, l'arquitectura, l'urbanisme, altres vinculats a les enginyeries civils, agrícoles i forestals, i altres de formació científica en els camps de les ciències ambientals o de la planificació, com la geografia, l'economia, el dret, etc.
Està dirigit al disseny de la intervenció i la planificació de la protecció, però també de la transformació en paisatges naturals i artificials. És a dir, a la projectació de parcs i espais públics, el tractament d'espais que cal millorar, protegir i restaurar, específicament en els sistemes costaners i espais fluvials, a l'ordenació i planificació del medi quan està subjecte a canvis en l'ús que el modifiquen substancialment, com en els nous espais agrícoles i turístics. Desenvolupa el material bàsic per introduir-se al disseny dels aspectes estètics però també socials, tècnics i científics. Aporta els coneixements necessaris per a l'avaluació i comprensió del medi.

A QUI VA DIRIGIT
El màster està dirigit a joves professionals que mostri interès pel paisatge, especialment a diplomats en paisatge, titulats superiors universitaris de l'àmbit de l'arquitectura, l'agronomia, la geografia, la biologia, l'enginyeria, etc. ja llicenciats interessats en la intervenció en el paisatge. Subsidiàriament també es dirigeix ​​a professionals formats en carreres tècniques que han seguit perfils propis de formació relacionats amb aquest camp (estudis a l'estranger, cursos de postgrau ...) sensibilitzats per la intervenció en el paisatge.
Està dirigit a professionals i a joves titulats espanyols i estrangers que desitgin actualitzar, reciclar, aprofundir o ampliar la seva formació en els camps de la problemàtica i l'instrumental de la projectació i l'ordenació del paisatge. Facilita la seva incorporació a equips interdisciplinaris interessats en aquest perfil professional que tinguin formacions prèvies afins.

ESTUDIS
La seva versió més intensiva permet cursar en 1 any full time el Màster complet de 90 ECTS en una proposta d'immersió i compromís, amb classes 4 tardes per setmana, i dos tallers principals impartits paral·lelament cada semestre.

Es poden cursar els estudis de Màster a través de l'oferta Modular. L'oferta Modular està composta per 11 Cursos de Formació Contínua, dels quals 8 són Mòduls de les grans línies del Màster i 3 són Cursos Intensius Internacionals. Combinant Mòduls d'aquesta temàtica, s'obtenen Cursos de Postgrau. Per cursar el Programa de Màster per Oferta Modular s'han de superar tots els cursos més la Proposta Teòrica Final.
Superant tots els crèdits s'obté igualment el títol de Màster, permetent una major flexibilitat d'estudis que cada alumne s'adapta segons disponibilitat.

Programa de Postgrau.
S'ofereixen quatre Cursos de Postgrau centrats en una de les línies argumentals temàtiques que configuren el programa del màster. Cadascun consta de dos mòduls, amb classes al llarg de 12 setmanes en total.
Cursos de Formació Contínua
Mòduls: Es proposa una aproximació en sis setmanes a un dels quatre grans temes de treball i investigació, a manera d'introducció a una forma de comprendre el paisatge de la mà d'un dels professors principals del màster.
Cursos Intensius: Els workshop intensius, proposen una entrada intencionada al tema proposat per un professor convidat de reputació internacional. Es requereix una disponibilitat total per període d'una setmana i l'objectiu és l'experimentació i l'intercanvi d'idees investigatives.

CONTINGUTS
El programa es desenvolupa a través de la participació dels alumnes en cinc tallers, quatre trimestrals i un intensiu, que introdueixen la problemàtica i també la integració tot i les formacions prèvies diverses. Això facilita la formació d'equips pluridisciplinars, ajuda a la creació de llenguatges comuns de comunicació àgils i facilita la implementació dels coneixements presentats en les lliçons de teoria i tècniques. Els tallers estan dirigits per professors experts en el camp de la intervenció, amb pràctica professional reconeguda, i per investigadors universitaris; aquests professors corregiran i tutoritzaran els projectes dels alumnes en les classes pràctiques que es duen a terme a l'escola i mitjançant correccions tant públiques com particulars.
Els coneixements necessaris de disciplines implicades en el camp en què s'estigui treballant-la història de l'art, les tècniques, i les disciplines científiques i humanes-, s'introdueixen a partir de lliçons magistrals i mitjançant casos d'estudi presentats per acadèmics i professionals de reconeguda experiència.
Els tallers es relacionen amb problemes reals i es presentaran en un context social i econòmic concret. Es farà èmfasi tant en la presentació de l'instrumental de treball exigible professionalment per al desenvolupament de les propostes (instruments gràfics, però també de planificació estratègica, Sistemes d'Informació Geogràfica, etc.), Com en els vehicles de comunicació social per presentar les propostes.
El programa inclou la presentació d'un treball de recerca aplicada personal de cada alumne com a proposta teòrica final del Màster.
El programa de Màster d'Arquitectura del Paisatge l'imparteix el Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC), amb la col·laboració de: Departament de Biologia Vegetal de
la UB, Departament d'Ecologia de la UB, Departament d'Enginyeria del Sòl, Minera i Cartogràfica de la UPC, Departament de Geografia de la UB i de la UAB, Departament d'Economia Aplicada de la UAB; Escola d'Enginyeria Agrícola de Barcelona (centre adscrit a la UPC).
Els cinc tallers es poden cursar modularment com cursos de postgrau.
Els cursos es desenvolupen quatre tardes per setmana. Cada dia de classe consta d'una conferència i unes hores de taller, amb correccions per part dels professors. És important remarcar que el desenvolupament del treball necessita temps fora del taller, els professors actuen com a tutors i les classes teòriques com consultories per al correcte desenvolupament del projecte encarregat.
S'organitzen visites i excursions relacionades amb els temes de cada taller durant els caps de setmana, a més, els alumnes han d'assistir a les activitats paral·leles que solen organitzar fora de l'horari establert pel programa (cicles de conferències, excursions, etc.).

Taller I - curs de postgrau -15 crèdits
EL PROJECTE DELS SISTEMES DE L'AIGUA: LES COSTES, ELS RIUS, L'AGRICULTURA
Professors: Víctor Ténez, arquitecte, Enric Batlle, dr. arquitecte
Realització: Un semestre (150 hores lectives)

Els sistemes litorals i les vores de rius i rieres, especialment en regions com la Mediterrània, formen part de la temàtica més específica del paisatgisme. El projecte dels passeigs marítims, els fronts fluvials, les zones humides, etc., Enfocat des del tractament de millora d'espais degradats, passa sempre per aprofundir en el coneixement de les interferències entre terra i aigua i, en conseqüència, en la vegetació , tant des del punt de la transformació com de la gestió i el manteniment. Es tracta d'entendre els mecanismes del cicle de l'aigua, de veure els sistemes hídrics com a forma de llegir el territori. El taller, que pot dividir-se en dos mòduls, es centra en l'estudi d'aquells espais on l'escorrentia del territori té un paper preponderant en el paisatge.
El treball en aquest tipus de territoris es porta a terme mitjançant un acostament a les disciplines implicades a través d'un ampli nombre de conferències que seran el bagatge per afrontar al taller un projecte pres d'una situació real. D'aquesta manera, els alumnes poden percebre la gran complexitat d'aquests casos mitjançant el contacte amb factors econòmics, legals, socials, ambientals, etc., Que concorren en aquest tipus de projectes de paisatge.

Taller II - curs de postgrau-15 crèdits
EL PROJECTE DE L'ESPAI PÚBLIC.
Professors: Jordi Bellmunt, arquitecte, Sara Bartumeus, arquitecta.
Realització: Un semestre (150 hores lectives)

A partir del coneixement disciplinar de més de 150 anys de models projectuals relacionats amb la història moderna de l'espai públic i després de més de 25 anys d'experiència docent sobre la temàtica més actual, aquest mòdul del Màster indaga des d'una òptica contemporània que transcendeix les tipologies del 'urban design' per incorporar nocions més globals i estratègiques sobre l'essència de l'espai lliure públic. El taller aprofundeix sobre les noves mirades des del paisatge, l'ecologia o l'art fins al desenvolupament més professional de projectes que incideixen en el detall com virtut expressiva. Afrontar no només projectes urbans, sinó projectes de les nostres perifèries, litorals, riberes, reinventar paisatges o influir en les infraestructures, són alguns dels objectius del curs que planteja les seves solucions, com ineludible, des de l'ús públic. Es busca des de la pràctica dirigida i recolzada per un cos teòric contrastat, així com la mostra de projectes o actituds propositives exemplars, el coneixement tècnic i la investigació dels nous camps disciplinaris, els instruments per a una eficaç resposta docent als problemes plantejats sobre el espai lliure. Alguns exercicis proposats, a diferents escales i basats en la interdisciplinarietat i transversalitat de coneixements, així com en el seu internacionalitat, serien les actuacions sobre estratègies urbanes, dissenys d'espais lliures, platges, litorals, membranes entre unitats paisatgístiques, carreteres, recorreguts, terrain vagues o, més genèricament, llocs d'oportunitat, entre d'altres.

Taller III - curs de postgrau 15 crèdits
ELS SISTEMES DE L'VERD: L'VERD URBÀ ALS ESPAIS NATURALS
Professors: Anna Zahonero, biòloga, Manuel Ruisánchez, arquitecte.
Realització: Un semestre (150 hores lectives)

El programa docent del taller dels sistemes de la vegetació planteja una reflexió sobre els processos que construeixen els territoris, interpretats des de les diferents formes del paisatge vegetal. Per això s'identifiquen diferents situacions d'estudi en les que proposem intervencions en el paisatge sobre la base de la projectació dels processos, en aquest sentit, parlem, a més de la vegetació, de qualitats de sòl, de climatologia, de hidrografia, etc. , així com de dinàmiques relacionades amb aspectes de construcció urbana i territorial, o de les transformacions dels paisatges anomenats naturals. Prenem situacions límits i característiques de les dinàmiques naturals per reflexionar sobre la problemàtica de gestió de grans territoris. Així, parlem de pertorbacions, com ara els incendis forestals, per aprendre a projectar amb el temps sobre espais degradats, conduint aquesta reflexió, de vegades, a instrumentalitzar una tècnica, el control del foc, que ens permet desenvolupar projectes d'escala menor. . Plantegem nous usos de l'espai, aliens a les dinàmiques tradicionals i històriques dels nostres territoris, com ara els camps de golf, per pensar en l'eficiència ecològica dels nostres projectes. Reciclem formes internes i externes al lloc, per introduir nous processos en què les condicions ambientals de partida són la base fonamental per projectar escenaris futurs.
En definitiva, "fem servir" la vegetació com a argument que ens permet introduir-nos en la reflexió global dels sistemes.

Taller IV - curs de postgrau 15 crèdits
NOUS USOS PER ANTICS TERRITORIS: EL TURISME
Professors: Maria Goula, dra. arquitecta, Ricard Pié, dr. Arquitecte.
Realització: Un semestre (150 hores lectives)

El taller tracta el turisme donada la seva importància creixent com a sector de l'economia, però, sobretot, per la seva inevitable relació amb el paisatge. Per definició, no existeix turisme sense un paisatge associat, existent o inventat. El turisme massiu, especialment el de sol i platja, s'ha relacionat sovint amb l'especulació i l'explotació dels recursos, la recent conscienciació sobre la seva gestió sostenible i la emergent sensibilitat pel paisatge va erosionant, progressivament, els tòpics sobre aquesta activitat , fent palesa la necessitat d'inventar models alternatius de gestió territorial, assignant al turisme el paper de revaloritzador d'entorns deteriorats. El taller s'estructura a partir de tres àrees de treball i recerca que es desenvolupen en paral·lel: aprofundir en el coneixement del turisme com a fenomen complex d'ocupació de sòl i indústria de serveis a través de conferències d'especialistes en el tema, sistematitzar l'estudi del paisatge recorrent als mètodes convencionals d'anàlisi de paisatge i altres propis, adequats per a la generació de noves cartografies amb l'ús dels Sistemes d'Informació Geogràfica, i, finalment, explorar des del projecte els instruments de planificació i gestió, assajant teixits alternatius i productes turístics innovadors. Es suggereix una revisió crítica d'aspectes de planejament de paisatge a través del treball multi-escalar del projecte i s'exploren els processos de la construcció de la imatge de les zones turístiques utilitzant com a instrument la ecologia de paisatge, la geografia cultural, la teoria de paisatge i la de percepció.

Taller V - curs de postgrau - 10 crèdits
CURS INTERNACIONAL INTENSIU: REFER PAISATGES
Professor visitant. Amb la col·laboració d'una altra universitat de paisatge.
Realització: cada mes de juny (100 hores lectives)

Dins de la sèrie dels tallers del programa, al final del primer any acadèmic té lloc un taller intensiu de 100 hores de durada. Té com a objectiu oferir als alumnes del màster l'oportunitat de treballar amb figures reconegudes o emergents en el camp del paisatge, tant acadèmics com professionals, a nivell internacional. Els professors convidats solen proposar, des d'una aproximació personal, la seva temàtica i metodologies. Els tòpics assajats coincideixen amb temes d'actualitat paisatgística com el projecte de l'espai públic en els límits de la metròpolis mediterrània, la introducció d'usos urbans o turístics en paisatges específics, com ara la costa, i es debaten sota una àmplia perspectiva.

Seminari – 5 crèdits
PROPOSTA TEÒRICA FINAL
Professors responsables: Jordi Sardà, arquitecte, Carme Bonell, pedra en Història de l'Art.
Realització: el seminari de tesines es desenvolupa en hores addicionals fora de l'horari normal de classes del màster.

La freqüentment acceptada manca de teoria de paisatge, per la seva condició fragmentada i heterogènia com camp, fa urgent l'exploració teòrica. Al final del segon curs, abans de la graduació, els alumnes desenvolupen de manera individual un treball breu d'investigació sobre un tema de la seva elecció relacionat amb el paisatge i elaborat des de les múltiples perspectives que ofereixen la teoria de projecte de paisatge, l'estètica, l'ecologia, l'urbanisme, la història, la geografia botànica, la sociologia, etc. L'objectiu de la tesina és donar als estudiants l'oportunitat d'investigació i reflexió teòrica, concloent així els seus estudis d'especialització. L'aproximació crítica, l'originalitat i el rigor acadèmic són requisits bàsics per al desenvolupament del treball escrit. Al desenvolupament de la tesina li dóna suport teòric i metodològic un seminari i tutories personalitzades amb professors del programa. Finalment, una presentació oral del treball amb suport visual s'avalua davant un jurat.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA curs 2012-2013
Dates:
El curs iniciarà les seves classes el dimarts 2 d'octubre de 2012 i finalitzarà el divendres 28 de juny de 2013. (consultar calendari específic per a les dates de les sessions teòriques).

Horaris:
Les classes tindran lloc els dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16.00ha 21.00h

Requisits mínims d'avaluació:
Es demana als alumnes que assisteixin a un mínim del 80% de les classes i activitats relacionades amb el Màster al llarg del curs, que segueixin l'evolució dels exercicis desenvolupats a classe de la forma marcada pels professors i lliurin la totalitat d'ells per a l'avaluació de cada un dels Tallers.

Períodes de matrícula:
Programa de Màster: del 21 de maig al 31 de juliol de 2012. Convocatòria extraordinària del 3 al 28 setembre 2012
Oferta Modular: un mes i mig abans del començament de les classes específiques que es volen cursar.

Preus:
Programa de Màster: 9000 €
Curs de Postgrau: 2070 €
Curs Intensiu Internacional 2 setmanes: 750 €
Curs Intensiu Internacional 1 setmana: 270 €
Mòduls: 1215 €
Proposta Teòrica Final: 800 €
* Preus vàlids per al curs 2012-2013

Material d'acceptació:
Es demana als alumnes que per poder passar el procés de selecció enviïn per correu electrònic (master.paisatge@upc.edu) una còpia del títol de formació superior (en cas d'estar cursant l'últim any acadèmic o el projecte final de carrera , es requereix l'expedient acadèmic), DNI o passaport, currículum, portafoli i una carta de motivació.

Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial

El Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial -gestió i transformació de les ciutats en països en desenvolupament- promogut per el DUOT en col·laboració amb l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallés, està orientat a revalorar al funcionari públic, al professional a través de la seva especialització. Per això, extreu al tècnic que treballa en institucions públiques o privades al servei del món local, gestionant processos locals, regionals o nacionals; els agrupa amb altres professionals homòlegs d’altres països que actualment experimenten processos de desenvolupament similars, tant en Llatinoamèrica, com en altres parts del món; els capacita en un temps condensat de quatre mesos intensos a la ciutat de Barcelona, territori fita  per una transformació urbanística en les últimes dècades, obrint-los un ampli ventall de continguts programàtics repartits en deu mòduls, complementats amb seminaris i tallers, perfeccionant els seus coneixements previs i sumant altres àmbits diversos de la gestió del desenvolupament, amb criteris integrals, estratègics i de sostenibilitat.

Els mòduls que s’imparteixen són:

 • Governabilitat. La base del bon urbanisme.
 • Planificació Urbana. Estratègies de desenvolupament..
 • Planificació Territorial. Polítiques de desenvolupament.
 • Morfologies urbanes. Teixits residencials, components del projecte urbà.
 • Infraestructures Urbanes. Equipaments, serveis, transport i mobilidat.
 • Gestió Urbanística. Polítiques de sòl.
 • Producció de l’Habitat. Metodologies y tecnologies.
 • Procesos Participatius. Actors, territori i creativitat.
 • Sostenibilitat, indicadors, instruments i eines.
 • Gestió de Projectes. Capacitat de l’ens públic en la construcció del projecte de ciutat.

El procés d’ensenyament que inicia amb la presentació d’una proposta de l’estudiant per la seva ciutat d’origen, es concreta a través del treball d’investigació, responent a una demanda real i un context concret. Al retorn a la seva ciutat d’origen, l’alumne està capacitat per replicar la experiència i difondre els coneixements adquirits a altres professionals de l’àrea i el seu entorn.

El MDUT busca a demés crear bases d’intercanvi professional tant en el marc llatinoamericà com en l’internacional, contribuint d’aquesta manera amb les lògiques del nou context formatiu dels professionals de la ciutat que s’enfronta al fenomen de la globalització. Per aquest fi s’ha conformat una Xarxa de Professionals i Institucions que està composta per tots els ex-alumnes, el equip docent i les institucions col·laboratives del màster, vinculats a través de l’Observatori de Desenvolupament Urbà i Territorial que pretén ser un espai transmissor de coneixements i d’experiències recents amb un alt contingut formatiu, a demés de consolidar el treball en xarxa dels professionals involucrats en les diverses temàtiques de les ciutats i territoris.

Postgrau d'Arquitectura i Urbanisme de Muntanya

El Postgrau d’Arquitectura i Urbanisme de Muntanya pretén formar professionals que treballen en les comrques de muntanya per tal de definir l’arquitectura i l’urbanisme que s’aplica als territoris de l’àmbit pirinenc.

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, La Fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya i l’empresa de desenvolupament local mOntanyes organitzen aquest curs. La Diputació de Lleida, la Fundació Territori i Paisatge i l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran donen suport al programa.

El postgrau es planteja des d’un punt de vista interdisciplinar que vol posar en comú els coneixements de tots aquells implicats en la construcció d’espais de muntanya.